En bit Danske Banks husMarknaden för obligationer kommer att fortsätta växa under 2019. Foto: Press/Danske Bank

Ekonomi

Marknaden för företagsobligationer har på de senast åren vuxit rejält och det ser ut som att emissionsaktiviteten kommer att fortsätta under 2019 skriver Nextconomy som är Danske Banks nyhetsportal.

Emissionsaktiviteten kommer fortsätta under 2019 mycket på grunda av att marknaden för företagsobligationer i Sverige har vuxit rejält.

Stramare villkor och ett gynnsamt ränteläge har lett till att fler företag har tittat efter annan typ av finansiering på kapitalmarknaden. Den expansiva penningpolitiken som Riksbanken har drivit har lett till ökad efterfrågan på alternativa ränteprodukter.

Ränteökning kan påverka företagsobligationer

Det som kan påverka marknaden under året är eventuella räntehöjningar från Riksbanken. Huvudscenariot enligt Danske Bank är att det kommer dröja till 2020 innan styrräntan höjs då Riksbanken har för optimistiska inflationsutsikter.

Danske Banks kreditanalyschef Louis Landeman, tror att emissionsaktiviteten under 2019 kommer att bli hög i Sverige och volymerna kan nå upp till 140 miljarder kronor. Kreditmarknaden kommer att ha en fortsatt hög aktivitet under förutsättning att Danske Banks prognos om fortsatta låga räntor och den starka efterfrågan på alternativa ränteprodukter håller i sig.

Den ekonomiska tillväxten, låga räntor och den starka marknaden för kommersiella fastigheter bidrog 2018 till att de svenska fastighetsbolagen levererade goda resultat. Den största trenden 2018 var den ökande finansieringsandelen som kom från svensk och utländsk kapitalmarknad.

Ökad aktivitet bland svenska fastighetsbolag

De större fastighetsbolagens totala skuldfinansiering i Sverige utgörs idag i snitt av kapitalmarknadsfinansieringen som står för 60 procent. Vilket kan jämföras med 2011 när nivån låg på 20 procent.

Den totala utestående volymen av obligationer från fastighetsvärlden uppgår nu till 226 miljarder kronor på den svenska obligationsmarknaden. Det är dubbelt så mycket om man jämför med för tre år sedan.

Att företagsobligationer vuxit så snabbt sett till volym beror på att det är fler större bolag som är med på obligationsmarknaden och för att skulderna bland de större bolagen ökat på kapitalmarknaden.

Fokuset kommer fortsätta vara stort på bostadsutvecklare

Bostadsutvecklarna är de som kommer påverkas mest om priserna på bostadsrätter på den svenska marknaden faller. Förutom de riktigt stora aktörerna som NCC, JM, Skanska och Peab finns det flera mindre nischade bolag med högre riskprofil som under de senaste åren kapat marknadsandelar. För att finansiera sin expansion har några av dessa bolag även gett ut obligationer på den svenska marknaden.

Den totala företagsobligationsmarknaden uppgår till 516 miljarder kronor i Sverige. Av dessa har de nischorienterade bolagen cirka åtta miljarder i obligationer i utestående volym. Då denna grupp utgör mindre än två procent bedömer man att eventuella kreditförluster i den här gruppen är hanterbara, även om det kan påverka marknadssegmentet negativ.

Flera bolag har blivit finansiellt hårt pressade och merparten av deras obligationer kommer förfalla under 2020 och för en del förfaller obligationerna redan under 2019. Om man inte kan hitta ny finansiering kan det leda till att vissa bolag inte kommer kunna betala och där tror Danske Bank på en konsolidering där de större och starkare bolagen tar över de mindre.